Jak podnítit dívky ke studiu geologie?

24. června 2023 /
foto: PxHere.com.
Otázka v titulku okamžitě navádí k otázkám dalším: proč právě dívky a proč právě ke studiu geologie? A proč vůbec někoho podněcovat ke studiu?

Pravdou je, že geologie patří mezi přírodovědné a technické obory, o něž mezi žactvem a studentstvem stále klesá zájem. Podle nedávno provedeného průzkumu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odrazuje od zájmu o přírodovědné a technické obory zejména obtížnost studia.

Projekt ENGIE (engieproject.eu), organizovaný Evropskou federací geologů v letech 2020 až 2022, měl za úkol podnítit ke studiu geologie dívky ve věku 14 až 18 let, tedy ve věku, kdy se rozhodují o své budoucí studijní specializaci. Geologie a příbuzné obory se dnes jeví jako velmi důležité pro zdar dalšího společenského vývoje. Společnost potřebuje nerostné suroviny a kontinuální dostatek odborníků a odbornic je prvním krokem pro zabezpečení jejich dodávek. Lidé se také mnohem více než dřív zajímají o informace o neživé přírodě, které jim rovněž poskytují specialisté a specialistky z geologie a příbuzných oborů.

Ženy, které studují Zemi

A proč přilákat „do geologie“ dívky? Jednak tu máme koncept „všichni lidé jsou si rovni“ (Všeobecná deklarace lidských práv, OSN 1948), dalším obecně používaným argumentem je, že pro společnost je dobré, když je pro její chod a rozvoj využíván nejen talent mužů, ale i žen. Také bývají uváděny lepší vztahy na smíšených pracovištích vedoucí ke konstantnímu vyššímu výkonu a kvalitnější pracovní atmosféře. K těmto oficiálním a vlastně poněkud odtažitým důvodům bych ráda přidala jeden vlastní. Neživá příroda, minerály a horniny jsou nádherné. A dívky by si tu krásu měly užít i během studia. A pokud k němu najdou odvahu, měli bychom je v rozhodnutí podporovat i utvrzovat — a neměly by být od zájmu o neživou přírodu odrazovány.

Foto: PxHere.com.

Jednou z možností, jak zvýšit zájem dívek o určitý obor, je dostatek ženských vzorů, tedy dostatek informací o ženách, které se danému oboru věnují. Na webových stránkách projektu GEAS je umístěno mnoho videí natočených se specialistkami na vědy o neživé přírodě. Také tu jsou krásná videa, která o svém vztahu k minerálům, horninám či zkamenělinám natáčely samy dívky nejen v Evropě, ale dokonce až v Indii! Vše je v angličtině, tedy je třeba se přehoupnout přes jazykovou bariéru — pro děti ze západní Evropy to zjevně není takový problém jako pro děti v České republice.

Během projektu vznikla brožura s názvem GEAS Ženy, které studují Zemi. Jde o stručné a čtivě zpracované životopisy dvanácti světově proslulých geoložek s půvabnými ilustracemi. Brožura je online již ve dvanácti jazykových verzích včetně češtiny (nejrychleji se dá najít vyhledavačem pod „ENGIE GEAS“). Česká verze vyšla rovněž tiskem a lze ji koupit v knihkupectví České geologické služby. Jde o ojedinělý počin, neboť v českém prostředí vycházejí obdobné tiskoviny, orientované na význam práce žen ve vědeckém poznání, a navíc zpracované jako čtivý text pro mládež, jen velice vzácně, jestli vůbec.

Zájem o „kamení“

K akcím, na kterých si mohly „šutrů“ užít naše dívky, ale samozřejmě i chlapci, patřily zejména ukázky minerálů s výkladem a možností vytvořit si vlastní šperk z minerálu, horniny nebo zkameněliny. Ty proběhly na dvou ročnících Noci vědců a na Dni Země. Děti tvorba ohromně bavila a domů si minerál, horninu nebo zkamenělinu ve šperku odneslo přibližně 300 dětí. Také proběhla jedna terénní exkurze s praktickou ukázkou rýžování a exkurze na Pražský hrad s výkladem o stavebním vývoji hradního komplexu a použitých stavebních horninách. Všechny tyto činnosti jsou jednoduše reprodukovatelné a dobře použitelné pro zpestření školní výuky.

Web Engieproject.eu.

Při rozhovorech bylo nabíledni, že téměř všechny děti ve věku před pubertou se o „kamení“ větší či menší měrou zajímají, nosí si je domů z výletů a mívají doma i sbírky běžně obchodovaných polodrahokamů. Ty zajímají i starší dívky. Starší hoši někdy jevili o téma značný nezájem, nebo naopak prokazovali hlubší znalost tématu.

Běh na dlouhou trať

Projekt ENGIE byl ojedinělý svým mezinárodním rozsahem i počtem oslovených dětí. Jeho start navíc negativně ovlivnil COVID-19 a karanténní opatření. O to více je třeba ocenit nasazení všech zúčastněných.

Napsat o projektu do Sedmé generace jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jeden starší a vážený kolega a úspěšný vědec rádoby vtipně okomentoval brožuru GEAS, bez jakéhokoli zájmu o téma: „A já myslel, že je to reklama na kadeřnictví!“

Inu, práce ještě není u konce a kultivace českého prostředí z hlediska genderové rovnosti se stále jeví jako běh na opravdu dlouhou trať.

Autorka je geoložka a publicistka. Kontakt: petakova@seznam.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.